Vrijwilliger worden?

Vrijwilligersbeleid

Heb je tijd en zin om als vrijwilliger met ons mee te werken? Viktor Vitamientje is regelmatig op zoek naar vrijwilligers voor de administratie en communicatie. Lees eerst deze pagina goed door. Ben je het eens met ons beleid? Meld je aan via het contactformulier.

Preventie en Integriteitsbeleid

Bij Viktor Vitamientje werken we met vrijwilligers en met kwetsbare gezinnen uit Rotterdam. We vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt, gewaardeerd en gerespecteerd. Wij willen dat iedereen gelijkwaardig en eerlijk behandeld wordt en we gaan discreet om met informatie die ons toevertrouwd wordt.

Wij letten er actief op dat de volgende zaken bij ons voorkomen worden:

–        Machtsmisbruik, in het bijzonder misbruik maken van verkregen vertrouwelijke informatie.

–        Fraude en/of diefstal.

–        Misbruik binnen relaties zoals bijvoorbeeld vernedering, discriminatie, fysieke en/of seksuele intimidatie.

Aannemen vrijwilligers

  • Met elke vrijwilliger hebben wij met een intakegesprek waarin wij uitgebreid kennismaken en uitleggen wat onze waarden en werkwijze zijn.
  • De vrijwilliger tekent een vrijwilligersovereenkomst waarin hij/zij de waarden en het beleid o.a. op het gebied van geheimhouding van Viktor Vitamientje onderschrijft. De vrijwilliger ondertekent de gedragscode en belooft zich hieraan te houden.
  • Alle vrijwilligers die direct contact hebben met de gezinnen van Viktor Vitamientje hebben een VOG of zijn bereid er een aan te vragen.
  • De vrijwilliger start met een inwerkperiode waarbij hij/zij meeloopt met een ervaren collega.
  • Na enkele weken gaat de vrijwilliger zelfstandig een de slag.

We zijn een klein team met korte lijntjes. Iedereen heeft wekelijks contact met elkaar zodat we voortdurend op de hoogte zijn van elkanders welbevinden en elkaar kunnen helpen, wanneer nodig.

Gedragscode voor vrijwilligers

In onze gedragscode beschrijven we wat Viktor Vitamientje belangrijk vindt in de contacten tussen mensen, in het bijzonder in de omgang met de gezinnen die hulp nodig hebben en die kwetsbaar zijn. Daarmee willen we bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor alle betrokkenen en het voorkomen van ongewenst gedrag.

• Je respecteert het huis van het gezin en diens eigendommen.
• Je respecteert de privacy van het gezin, je verstrekt geen informatie over dit gezin
buiten Viktor Vitamientje.
• Je overlegt altijd eerst met Viktor Vitamientje of met de hulpverlener over (nieuwe) acties die je onderneemt bij/richting een gezin die niet vooraf zijn afgesproken.
• Je zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de ander zich veilig en gerespecteerd voelt.
• Je dringt niet verder door in het privéleven van de ander dan nodig is voor de aard van het contact dat jullie aangaan.
• Je onthoudt je van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de ander. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen jou en degene die je ontmoet zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als grensoverschrijdend gedrag.
• Je raakt de ander niet op zodanige wijze aan dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
• Je hebt de plicht de minderjarigen waarmee je in contact gebracht bent naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door alle betrokkenen wordt nageleefd.
• Je krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen van het gezin die niet in de rede zijn.
• In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen jouw verantwoordelijkheid in de geest van de gedragscode te handelen.

Omschrijving grensoverschrijdend gedrag


Onder grensoverschrijdend gedrag verstaat Viktor Vitamientje:

• elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid e.d.);
• elke vorm van discriminatie op grond van geloof, huidskleur, afkomst, geslacht of leeftijd (als bedoeld in artikel 1 van de Grondwet);
• andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.